واکنش ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا دربارۀ سوریه

واکنش ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا دربارۀ سوریه
معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه از پیشنهاد اتحادیه اروپا برای همکاری سه جانبه با ایران و سوریه برای کمک رسانی به مناطق بحرانی در سوریه خبر داد.

واکنش ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا دربارۀ سوریه

معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه از پیشنهاد اتحادیه اروپا برای همکاری سه جانبه با ایران و سوریه برای کمک رسانی به مناطق بحرانی در سوریه خبر داد.
واکنش ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا دربارۀ سوریه

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

Comments are closed.