هفته آینده ۹ وزیر کابینه یازدهم به خانه ملت می‌روند

هفته آینده ۹ وزیر کابینه یازدهم به خانه ملت می‌روند
دستورکار جلسات هفتگی کمیسیونهای تخصصی مجلس از شنبه ۳۰ مرداد تا چهارشنبه ۳ شهریور ماه ۹۵ اعلام شد.

هفته آینده ۹ وزیر کابینه یازدهم به خانه ملت می‌روند

دستورکار جلسات هفتگی کمیسیونهای تخصصی مجلس از شنبه ۳۰ مرداد تا چهارشنبه ۳ شهریور ماه ۹۵ اعلام شد.
هفته آینده ۹ وزیر کابینه یازدهم به خانه ملت می‌روند

فانتزی

Comments are closed.