هشدار احمد توکلی به مجلس درباره قراردهای نفتی؛ جلسه یکشنبه را علنی کنید

هشدار احمد توکلی به مجلس درباره قراردهای نفتی؛ جلسه یکشنبه را علنی کنید
نماینده سابق مجلس از نمایندگان کنونی درخواست کرد تا جلسه روز یکشنبه خانه ملت با حضور وزیر نفت در مورد قرارداد‌های نفتی را بجای غیرعلنی، به صورت علنی برگزار کنند.

هشدار احمد توکلی به مجلس درباره قراردهای نفتی؛ جلسه یکشنبه را علنی کنید

نماینده سابق مجلس از نمایندگان کنونی درخواست کرد تا جلسه روز یکشنبه خانه ملت با حضور وزیر نفت در مورد قرارداد‌های نفتی را بجای غیرعلنی، به صورت علنی برگزار کنند.
هشدار احمد توکلی به مجلس درباره قراردهای نفتی؛ جلسه یکشنبه را علنی کنید

مهارت برتر

Comments are closed.