هزينه‌هاي پنهان تصادف در کشور 135 هزار ميليارد تومان است‏

هزينه‌هاي تصادفات در همه کشورها وجود دارد ولي هزينه‌هاي پنهان دو برابر هزينه‌هاي آشکار است وبراي کشته‌هاي سال گذشته 135 هزار ميلياردتومان هزينه شده است.‏

میهن دانلود

خبر فرهنگیان

Comments are closed.