هجمه‌ علیه «فروشنده» قابل قبول نیست

هجمه‌ علیه «فروشنده» قابل قبول نیست
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از برخی هجمه‌های رسانه‌ای ایجادشده در برابر فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی، معتقد است نباید با نگاه سیاسی و جناحی به عرصه فرهنگ و هنر نگریست.

هجمه‌ علیه «فروشنده» قابل قبول نیست

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از برخی هجمه‌های رسانه‌ای ایجادشده در برابر فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی، معتقد است نباید با نگاه سیاسی و جناحی به عرصه فرهنگ و هنر نگریست.
هجمه‌ علیه «فروشنده» قابل قبول نیست

دانلود سریال و آهنگ

Comments are closed.