نوبخت:دولت باوجودکاهش قیمت نفت یارانه راپرداخت کردو مانع افزایش قیمتها شد

سخنگوی دولت گفت:درنتیجه کاهش قیمت نفت،برخی کشورها همچون عربستان که یارانه زیادی به مردم خودمی دادند حجم یارانه پرداختی را کاهش وقیمت کالاوخدمات راافزایش دادنداما دولت اعتدال تلاش کرد یارانه مردم را پرداخت کند وجلوی افزایش قیمت ها را بگیرد.

دانلود آهنگ جدید

قرآن

Comments are closed.