نشنال اینترست: ایران در حال تبدیل به قدرتمندترین رهبر خاورمیانه است

نشنال اینترست: ایران در حال تبدیل به قدرتمندترین رهبر خاورمیانه است
نشریه آمریکایی در گزارشی نوشت تأثیرگذاری ایران برکشورهای سوریه، عراق و لبنان و یمن رو به افزایش است و این کشور در حال تبدیل به قدرتمندترین رهبر خاورمیانه است.

نشنال اینترست: ایران در حال تبدیل به قدرتمندترین رهبر خاورمیانه است

نشریه آمریکایی در گزارشی نوشت تأثیرگذاری ایران برکشورهای سوریه، عراق و لبنان و یمن رو به افزایش است و این کشور در حال تبدیل به قدرتمندترین رهبر خاورمیانه است.
نشنال اینترست: ایران در حال تبدیل به قدرتمندترین رهبر خاورمیانه است

فروش بک لینک

Comments are closed.