نشانه‌های آسم کودکان را می‌شناسید؟

نشانه‌های آسم کودکان را می‌شناسید؟
اسپری آسم و نحوه‌ی فشار دادن آن برای خیلی از ما خاطره‌ی «نرگس» در فیلم «خواهران غریب» را زنده می‌کند. همان دختری که در هنگام دویدن یا ناراحتی نفسش می‌گرفت و مجبور می‌شد اسپری استفاده کند .

نشانه‌های آسم کودکان را می‌شناسید؟

اسپری آسم و نحوه‌ی فشار دادن آن برای خیلی از ما خاطره‌ی «نرگس» در فیلم «خواهران غریب» را زنده می‌کند. همان دختری که در هنگام دویدن یا ناراحتی نفسش می‌گرفت و مجبور می‌شد اسپری استفاده کند .
نشانه‌های آسم کودکان را می‌شناسید؟

فیلم سریال آهنگ

Comments are closed.