نسخه نویسی بدون معاینه بیمار اصولی نیست

نسخه نویسی بدون معاینه بیمار اصولی نیست
پزشکان نباید بدون معاینه دقیق بیمار و صرفا با کمک گرفتن از خدمات پاراکلینیک غیرضروری اقدام به نسخه نویسی کنند

نسخه نویسی بدون معاینه بیمار اصولی نیست

پزشکان نباید بدون معاینه دقیق بیمار و صرفا با کمک گرفتن از خدمات پاراکلینیک غیرضروری اقدام به نسخه نویسی کنند
نسخه نویسی بدون معاینه بیمار اصولی نیست

باشگاه خبری ورزشی

Comments are closed.