ناچیز جلوه دادن دستاوردهای هسته‌ای، کم لطفی است

ناچیز جلوه دادن دستاوردهای هسته‌ای، کم لطفی است
معاون اول رئیس جمهور گفت: با اطمینان می‌گویم که کشور در سال ۹۵ وارد حرکتی پرشتاب خواهد شد.

ناچیز جلوه دادن دستاوردهای هسته‌ای، کم لطفی است

معاون اول رئیس جمهور گفت: با اطمینان می‌گویم که کشور در سال ۹۵ وارد حرکتی پرشتاب خواهد شد.
ناچیز جلوه دادن دستاوردهای هسته‌ای، کم لطفی است

مرجع توریسم

Comments are closed.