نامه یکی از منتحبان تهران مجلس دهم به سیداحمدخاتمی

نامه الیاس حضرتی مدیرمسئول این روزنامه و منتخب مردم تهران برای مجلس دهم خطاب به امام جمعه موقت تهران را متشر کرد.

اتوبیوگرافی

عرفان دینی

Comments are closed.