ناراحتی شدید بازیکن پرسپولیس

ناراحتی شدید بازیکن پرسپولیس
بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس در پایان مسابقه با هف سمنان بسیار ناراحت و عصبانی بود.

ناراحتی شدید بازیکن پرسپولیس

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس در پایان مسابقه با هف سمنان بسیار ناراحت و عصبانی بود.
ناراحتی شدید بازیکن پرسپولیس

شهر خبر

Comments are closed.