میزان تماشاگران و فروش فیلم «لانتوری» در گروه هنر و تجربه اعلام شد

میزان تماشاگران و فروش فیلم «لانتوری» در گروه هنر و تجربه اعلام شد
تنها هفت درصد از ظرفیت سینماهای هنر وتجربه به «لانتوری» اختصاص یافته است.

میزان تماشاگران و فروش فیلم «لانتوری» در گروه هنر و تجربه اعلام شد

تنها هفت درصد از ظرفیت سینماهای هنر وتجربه به «لانتوری» اختصاص یافته است.
میزان تماشاگران و فروش فیلم «لانتوری» در گروه هنر و تجربه اعلام شد

مهارت برتر

Comments are closed.