مواد معدنی ضروری در دوران بارداری

مواد معدنی ضروری در دوران بارداری
مصرف اسید فولیک را پیش از بارداری باید شروع کرده و در ۱۲ هفته اول بارداری باید مصرف آن را ادامه دهید.

مواد معدنی ضروری در دوران بارداری

مصرف اسید فولیک را پیش از بارداری باید شروع کرده و در ۱۲ هفته اول بارداری باید مصرف آن را ادامه دهید.
مواد معدنی ضروری در دوران بارداری

Comments are closed.