معنای مهم طعنه به کی‌روش؛ برانکو عوض شده؟

معنای مهم طعنه به کی‌روش؛ برانکو عوض شده؟
حالا یک مربی بزرگ خارجی دیگر بر عملکرد فنی سرمربی قرمزها مهر تائید زده اما برانکو شأن این تصمیم بزرگ را در حد یک طعنه و دعوای سطحی پایین آورده است.

معنای مهم طعنه به کی‌روش؛ برانکو عوض شده؟

حالا یک مربی بزرگ خارجی دیگر بر عملکرد فنی سرمربی قرمزها مهر تائید زده اما برانکو شأن این تصمیم بزرگ را در حد یک طعنه و دعوای سطحی پایین آورده است.
معنای مهم طعنه به کی‌روش؛ برانکو عوض شده؟

مدرسه

Comments are closed.