معاون رییس‌جمهور: توسعه پایدار باید در اولویت وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد

معاون رییس‌جمهور: توسعه پایدار باید در اولویت وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بر توسعه پایدار به عنوان اولویت وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد.

معاون رییس‌جمهور: توسعه پایدار باید در اولویت وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بر توسعه پایدار به عنوان اولویت وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد.
معاون رییس‌جمهور: توسعه پایدار باید در اولویت وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد

آهنگ جدید

Comments are closed.