مرگ یک کودک پس از انجام عمل لوزه در بیمارستان سینای کارون

مرگ یک کودک پس از انجام عمل لوزه در بیمارستان سینای کارون
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به مرگ یک کودک پس از انجام عمل جراحی در بیمارستان سینا شهرستان کارون، گفت: به نظر می‌رسد عامل اصلی رخ دادن این اتفاق، در بیمارستان سینا بوده و پس از آن، بیمار به بیمارستان ابوذر منتقل شده است.

مرگ یک کودک پس از انجام عمل لوزه در بیمارستان سینای کارون

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به مرگ یک کودک پس از انجام عمل جراحی در بیمارستان سینا شهرستان کارون، گفت: به نظر می‌رسد عامل اصلی رخ دادن این اتفاق، در بیمارستان سینا بوده و پس از آن، بیمار به بیمارستان ابوذر منتقل شده است.
مرگ یک کودک پس از انجام عمل لوزه در بیمارستان سینای کارون

نفت آموزش پرورش دولتی

Comments are closed.