مروری بر رفتار سیاست‌مداران زن در گستره جهانی

مروری بر رفتار سیاست‌مداران زن در گستره جهانی
چرا زنان وقتی وارد عرصه قدرت و سیاست می‌شوند بیشتر لباس مردانه می‌پوشند و از گفتمان مردانه استفاده می‌کنند؟ چرا زنان قدرتمند دوست دارند مشاورانشان را از میان مردان انتخاب کنند؟

مروری بر رفتار سیاست‌مداران زن در گستره جهانی

چرا زنان وقتی وارد عرصه قدرت و سیاست می‌شوند بیشتر لباس مردانه می‌پوشند و از گفتمان مردانه استفاده می‌کنند؟ چرا زنان قدرتمند دوست دارند مشاورانشان را از میان مردان انتخاب کنند؟
مروری بر رفتار سیاست‌مداران زن در گستره جهانی

اسکای نیوز

Comments are closed.