مردی با همسرش آشتی کرد و او را کشت!

مرد همسرکشی که به علت اختلافات خانوادگی همسر 40 ساله اش را خفه کرده بود با نوشتن نامه برای پسرش متواری شد.

استخدام

اندروید

Comments are closed.