مداخلات شهری هنرمند برای بهبود فضای شهر

مداخلات شهری هنرمند برای بهبود فضای شهر
«TokTok» یک هنرمند خیابانی ایتالیایی است که همان طور که می بینید آثارش در خیابان ها و فضاهای شهری ظاهر می شوند.

مداخلات شهری هنرمند برای بهبود فضای شهر

«TokTok» یک هنرمند خیابانی ایتالیایی است که همان طور که می بینید آثارش در خیابان ها و فضاهای شهری ظاهر می شوند.
مداخلات شهری هنرمند برای بهبود فضای شهر

مجله اتومبیل

Comments are closed.