محمدی: مشوق های مالیاتی برای رونق بازار سرمایه لازم است

محمدی: مشوق های مالیاتی برای رونق بازار سرمایه لازم است
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مجلس می تواند انواع سیاست های تشویقی مالیاتی را برای بنگاه های تولیدی وضع کند و از این طریق باعث رونق بیشتر بازار سرمایه شود.

محمدی: مشوق های مالیاتی برای رونق بازار سرمایه لازم است

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مجلس می تواند انواع سیاست های تشویقی مالیاتی را برای بنگاه های تولیدی وضع کند و از این طریق باعث رونق بیشتر بازار سرمایه شود.
محمدی: مشوق های مالیاتی برای رونق بازار سرمایه لازم است

کتابخانه فرهنگ

Comments are closed.