محمدرضا گلزار ۱ میلیارد تومان دستمزد می‌گیرد؟

محمدرضا گلزار ۱ میلیارد تومان دستمزد می‌گیرد؟
محمدرضا گلزار دستمزد بسیار زیادی می گیرد مبلغی در حدود 1 میلیارد تومان اما چرا باتوجه به عدم موفقیت فیلم های این بازیگر, او چنین دستمزدی می گیرد.

محمدرضا گلزار ۱ میلیارد تومان دستمزد می‌گیرد؟

محمدرضا گلزار دستمزد بسیار زیادی می گیرد مبلغی در حدود 1 میلیارد تومان اما چرا باتوجه به عدم موفقیت فیلم های این بازیگر, او چنین دستمزدی می گیرد.
محمدرضا گلزار ۱ میلیارد تومان دستمزد می‌گیرد؟

Comments are closed.