مجلس کلیات طرح ایجادمحدودیت در اختیارات شورای نگهبان را تصویب کرد

مجلس کلیات طرح ایجادمحدودیت در اختیارات شورای نگهبان را تصویب کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب جزئیات آن، اختیارات شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت نمایندگان پس از برگزاری انتخابات محدود می‌شود.

مجلس کلیات طرح ایجادمحدودیت در اختیارات شورای نگهبان را تصویب کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب جزئیات آن، اختیارات شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت نمایندگان پس از برگزاری انتخابات محدود می‌شود.
مجلس کلیات طرح ایجادمحدودیت در اختیارات شورای نگهبان را تصویب کرد

wolrd press news

Comments are closed.