ما نباید هنرمندان بزرگ کشورمان را طرد کنیم

ما نباید هنرمندان بزرگ کشورمان را طرد کنیم
ما نباید هنرمندان بزرگ کشورمان را طرد کنیم که اگر نابخردانه چنین کنیم باید منتظر ظهور ابتذال در عرصه هنر کشور و انقلاب باشیم

ما نباید هنرمندان بزرگ کشورمان را طرد کنیم

ما نباید هنرمندان بزرگ کشورمان را طرد کنیم که اگر نابخردانه چنین کنیم باید منتظر ظهور ابتذال در عرصه هنر کشور و انقلاب باشیم
ما نباید هنرمندان بزرگ کشورمان را طرد کنیم

خبر جدید

باران دانلود

Comments are closed.