لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح تقدیم مجلس شد

لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح تقدیم مجلس شد
رئیس جمهور لایحه «اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» را که به پیشنهاد وزارت کشور در هیئت دولت به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح تقدیم مجلس شد

رئیس جمهور لایحه «اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» را که به پیشنهاد وزارت کشور در هیئت دولت به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح تقدیم مجلس شد

کانون نماز

Comments are closed.