قیمت نفت افزایش یافت

قیمت نفت افزایش یافت
با امید به توافق میان صادرکنندگان نفت برای اجرای طرح فریز نفتی، قیمت نفت در معاملات امروز افزایش یافت هرچندکه فزونی عرضه همچنان وجود دارد و ایران درنظر دارد تا تولید خود را افزایش دهد.

قیمت نفت افزایش یافت

با امید به توافق میان صادرکنندگان نفت برای اجرای طرح فریز نفتی، قیمت نفت در معاملات امروز افزایش یافت هرچندکه فزونی عرضه همچنان وجود دارد و ایران درنظر دارد تا تولید خود را افزایش دهد.
قیمت نفت افزایش یافت

فروش بک لینک

Comments are closed.