فیلم‌های انتقادی نمی‌توانند در بنیاد محکم جامعه ما تأثیر بگذارند

فیلم‌های انتقادی نمی‌توانند در بنیاد محکم جامعه ما تأثیر بگذارند
بازیگر فیلم «توفیق اجباری» گفت: آرزو می‌کنم سینما به حال و روزی که همه پرکار و خوشحال بودند، برگردد.

فیلم‌های انتقادی نمی‌توانند در بنیاد محکم جامعه ما تأثیر بگذارند

بازیگر فیلم «توفیق اجباری» گفت: آرزو می‌کنم سینما به حال و روزی که همه پرکار و خوشحال بودند، برگردد.
فیلم‌های انتقادی نمی‌توانند در بنیاد محکم جامعه ما تأثیر بگذارند

فیلم سریال آهنگ

شبکه خانگی

Comments are closed.