فعالیت قاچاقچیان ۴ برابر فعالان اقتصادی!

فعالیت قاچاقچیان ۴ برابر فعالان اقتصادی!
نایب رئیس اتاق ایران و چین گفت: اگرچه تراز تجاری ایران در سال ۹۴ مثبت شده، اما سهم کشور از تجارت جهانی ۲۰ درصد کاهش یافته و فعالیت قاچاقچیان در کشور ۴ برابر فعالان رسمی اقتصادی است.

فعالیت قاچاقچیان ۴ برابر فعالان اقتصادی!

نایب رئیس اتاق ایران و چین گفت: اگرچه تراز تجاری ایران در سال ۹۴ مثبت شده، اما سهم کشور از تجارت جهانی ۲۰ درصد کاهش یافته و فعالیت قاچاقچیان در کشور ۴ برابر فعالان رسمی اقتصادی است.
فعالیت قاچاقچیان ۴ برابر فعالان اقتصادی!

بک لینک

Comments are closed.