فانی و صندلی متزلزل آموزش و پرورش

فانی و صندلی متزلزل آموزش و پرورش
هنوز عکس علی‌اصغر فانی روی دیوارهای وزارتخانه آموزش و پرورش نصب نشده است؛ گفته می‌شود عکس وزرا پس از پایان دوره وزارت نصب می‌شود. بدین ترتیب هنوز معلوم نیست زودتر از دوران چهار ساله عکس فانی روی دیوارهای وزارتخانه نصب می‌شود یا نمایندگان می‌گذارند دوران چهارساله دولت تمام شود، سپس عکس او به دیوار وزارتخانه آویخته شود.

فانی و صندلی متزلزل آموزش و پرورش

هنوز عکس علی‌اصغر فانی روی دیوارهای وزارتخانه آموزش و پرورش نصب نشده است؛ گفته می‌شود عکس وزرا پس از پایان دوره وزارت نصب می‌شود. بدین ترتیب هنوز معلوم نیست زودتر از دوران چهار ساله عکس فانی روی دیوارهای وزارتخانه نصب می‌شود یا نمایندگان می‌گذارند دوران چهارساله دولت تمام شود، سپس عکس او به دیوار وزارتخانه آویخته شود.
فانی و صندلی متزلزل آموزش و پرورش

خبر دانشجویی

Comments are closed.