غرامت سپاهان به مدافعی که می خواهد به استقلال بیاید؟

غرامت سپاهان به مدافعی که می خواهد به استقلال بیاید؟
– پادوانی از سپاهان به فیفا شکایت کرده و گویا علیه اصفهانی ها رای گرفته است.

غرامت سپاهان به مدافعی که می خواهد به استقلال بیاید؟

– پادوانی از سپاهان به فیفا شکایت کرده و گویا علیه اصفهانی ها رای گرفته است.
غرامت سپاهان به مدافعی که می خواهد به استقلال بیاید؟

آهنگ جدید

Comments are closed.