عکس: فوکوشیما، شهر ارواح

پنج سال پس از فاجعه هسته ای در ژاپن و تخلیه مناطق اطراف تاسیسات اتمی فوکوشیما ساکنان این شهر همچنان قادر به بازگشت به این منطقه نیستند.

خرم خبر

هنر

Comments are closed.