عکس: دُبی در مِه غرق شد!

عکس: دُبی در مِه غرق شد!
دانیل چئونگ عکاس و هنرمند معروف برای گرفتن این عکس های زیبا 1 سال زمان گذاشته است تا این دیده اتفاق بیفتد و این عکس ها را از فراز بلنترین ساختمان های دبی بگیرد.

عکس: دُبی در مِه غرق شد!

دانیل چئونگ عکاس و هنرمند معروف برای گرفتن این عکس های زیبا 1 سال زمان گذاشته است تا این دیده اتفاق بیفتد و این عکس ها را از فراز بلنترین ساختمان های دبی بگیرد.
عکس: دُبی در مِه غرق شد!

خرید غذا

ترانه

Comments are closed.