عابدینی: رفتار کی‌روش بی فرهنگی است

عابدینی: رفتار کی‌روش بی فرهنگی است
عضو هیأت رئیسه سازمان لیگ گفت: کارلوس کی‌روش فکر می‌کند خدای فوتبال است و هر چه می‌گوید ما باید چشم‌بسته قبول کنیم.

عابدینی: رفتار کی‌روش بی فرهنگی است

عضو هیأت رئیسه سازمان لیگ گفت: کارلوس کی‌روش فکر می‌کند خدای فوتبال است و هر چه می‌گوید ما باید چشم‌بسته قبول کنیم.
عابدینی: رفتار کی‌روش بی فرهنگی است

بک لینک رنک 4

Comments are closed.