طاهری:اتحادیه ما باید مانند فوتبال انگلیس باشد

طاهری:اتحادیه ما باید مانند فوتبال انگلیس باشد
سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: اتحادیه ما باید مانند فوتبال انگلیس باشد و باید تمام وظایف را بگیرد و به روز باشد.

طاهری:اتحادیه ما باید مانند فوتبال انگلیس باشد

سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: اتحادیه ما باید مانند فوتبال انگلیس باشد و باید تمام وظایف را بگیرد و به روز باشد.
طاهری:اتحادیه ما باید مانند فوتبال انگلیس باشد

خبرگزاری ایران

Comments are closed.