صندوق ذخیره فرهنگیان باید سرو سامان داده شود/فساد مثل موریانه همه جا ورود کرده است

صندوق ذخیره فرهنگیان باید سرو سامان داده شود/فساد مثل موریانه همه جا ورود کرده است
اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه باید ارتباط قوی بین جامعه، مدرسه و دولت برقرار کنیم گفت: ارتباط سه گانه جامعه، مدرسه و دولت می تواند سرمایه انسانی کشور را به سمت توسعه پیش برد.

صندوق ذخیره فرهنگیان باید سرو سامان داده شود/فساد مثل موریانه همه جا ورود کرده است

اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه باید ارتباط قوی بین جامعه، مدرسه و دولت برقرار کنیم گفت: ارتباط سه گانه جامعه، مدرسه و دولت می تواند سرمایه انسانی کشور را به سمت توسعه پیش برد.
صندوق ذخیره فرهنگیان باید سرو سامان داده شود/فساد مثل موریانه همه جا ورود کرده است

دانلود بیتالک

Comments are closed.