صالحی امیری: از مخالفان بپرسید راه گذشته ما راکجا می‌برد؟

صالحی امیری: از مخالفان بپرسید راه گذشته ما راکجا می‌برد؟
تصمیم‌گیری در این دولت بر اساس یک نظام کارشناسی مبتنی بر خرد جمعی است

صالحی امیری: از مخالفان بپرسید راه گذشته ما راکجا می‌برد؟

تصمیم‌گیری در این دولت بر اساس یک نظام کارشناسی مبتنی بر خرد جمعی است
صالحی امیری: از مخالفان بپرسید راه گذشته ما راکجا می‌برد؟

اسکای نیوز

Comments are closed.