صادقی :آغاز چند تفحص در فراکسیون شفاف‌سازی اقتصاد/ رتبه‌بندی سازمان‌های اقتصادی به‌لحاظ فساد

صادقی :آغاز چند تفحص در فراکسیون شفاف‌سازی اقتصاد/ رتبه‌بندی سازمان‌های اقتصادی به‌لحاظ فساد
رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی با اشاره به تلاش این فراکسیون برای تقویت بعد نظارتی مجلس، ضمن اعلام خبر ورود این فراکسیون به تحقیق‌وتحفص‌هایی که نیمه‌کاره رها شده، از کلیدزدن تعداد دیگری تحقیق‌وتفحص جدید از طریق این فراکسیون خبر داد و گفت: باتوجه به نیاز به رتبه‌بندی سازمان‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی کشور به لحاظ میزان فساد اقتصادی و اداری، قصد داریم از طریق این فراکسیون، این رتبه‌بندی را انجام دهیم.

صادقی :آغاز چند تفحص در فراکسیون شفاف‌سازی اقتصاد/ رتبه‌بندی سازمان‌های اقتصادی به‌لحاظ فساد

رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی با اشاره به تلاش این فراکسیون برای تقویت بعد نظارتی مجلس، ضمن اعلام خبر ورود این فراکسیون به تحقیق‌وتحفص‌هایی که نیمه‌کاره رها شده، از کلیدزدن تعداد دیگری تحقیق‌وتفحص جدید از طریق این فراکسیون خبر داد و گفت: باتوجه به نیاز به رتبه‌بندی سازمان‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی کشور به لحاظ میزان فساد اقتصادی و اداری، قصد داریم از طریق این فراکسیون، این رتبه‌بندی را انجام دهیم.
صادقی :آغاز چند تفحص در فراکسیون شفاف‌سازی اقتصاد/ رتبه‌بندی سازمان‌های اقتصادی به‌لحاظ فساد

هنر

Comments are closed.