صادرات صابون بچه به کشورهای همسایه!

صادرات صابون بچه به کشورهای همسایه!
طبق آمار گمرک در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از 11 تن صابون بچه از کشور صادر شده است.

صادرات صابون بچه به کشورهای همسایه!

طبق آمار گمرک در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از 11 تن صابون بچه از کشور صادر شده است.
صادرات صابون بچه به کشورهای همسایه!

دانلود تلگرام

Comments are closed.