شکایت علی دایی از تیم سابقش بابت طلب 750 میلیونی

شکایت علی دایی از تیم سابقش بابت طلب 750 میلیونی
وکیل سرمربی تیم نفت دادخواست شکایت او از باشگاه صبای قم را به کمیته انضباطی تحویل داد.

شکایت علی دایی از تیم سابقش بابت طلب 750 میلیونی

وکیل سرمربی تیم نفت دادخواست شکایت او از باشگاه صبای قم را به کمیته انضباطی تحویل داد.
شکایت علی دایی از تیم سابقش بابت طلب 750 میلیونی

oxin channel

Comments are closed.