شکایت دردسرساز از استقلال که می توانست به آسانی رفع شود

شکایت دردسرساز از استقلال که می توانست به آسانی رفع شود
AFC قرار بود پول جی‌لوید ساموئل را بدهد ولی باشگاه استقلال پول طلب او را از کنفدراسیون گرفت.

شکایت دردسرساز از استقلال که می توانست به آسانی رفع شود

AFC قرار بود پول جی‌لوید ساموئل را بدهد ولی باشگاه استقلال پول طلب او را از کنفدراسیون گرفت.
شکایت دردسرساز از استقلال که می توانست به آسانی رفع شود

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

Comments are closed.