شکارِ گرگ در سیبری

شکارِ گرگ در سیبری
در یکی از سردترین مناطق زمین انفجار جمعیت گرگ ها باعث شده مردم اقدامات شدیدی به منظور محافظت از دام های خود انجام دهند.

شکارِ گرگ در سیبری

در یکی از سردترین مناطق زمین انفجار جمعیت گرگ ها باعث شده مردم اقدامات شدیدی به منظور محافظت از دام های خود انجام دهند.
شکارِ گرگ در سیبری

گوشی موبایل

Comments are closed.