شنیده شدن صدای مرموز از اعماق اقیانوس منجمد شمالی

شنیده شدن صدای مرموز از اعماق اقیانوس منجمد شمالی
اسکیموها و شکارچیان بومی یکی از مناطق دورافتاده در نوناووت کانادا به تازگی متوجه صدای عجیب،‌بوق‌مانند و زمزمه‌واری شده‌اند که از اعماق بستر اقیانوس منجمد شمالی شنیده می‌شود.

شنیده شدن صدای مرموز از اعماق اقیانوس منجمد شمالی

اسکیموها و شکارچیان بومی یکی از مناطق دورافتاده در نوناووت کانادا به تازگی متوجه صدای عجیب،‌بوق‌مانند و زمزمه‌واری شده‌اند که از اعماق بستر اقیانوس منجمد شمالی شنیده می‌شود.
شنیده شدن صدای مرموز از اعماق اقیانوس منجمد شمالی

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

Comments are closed.