سیف: افرادی که احساس می‌کنند متخلف هستند استعفا دهند

سیف: افرادی که احساس می‌کنند متخلف هستند استعفا دهند
رئیس کل بانک مرکزی ایران با بیان اینکه دولت از زمانی که متوجه حقوق‌های نجومی شد، به شدت و قاطعیت موضوع را دنبال کرده است، گفت: حتماً خود افرادی که احساس می‌کنند متخلف هستند به تصمیم خودشان استعفا می‌دهند.

سیف: افرادی که احساس می‌کنند متخلف هستند استعفا دهند

رئیس کل بانک مرکزی ایران با بیان اینکه دولت از زمانی که متوجه حقوق‌های نجومی شد، به شدت و قاطعیت موضوع را دنبال کرده است، گفت: حتماً خود افرادی که احساس می‌کنند متخلف هستند به تصمیم خودشان استعفا می‌دهند.
سیف: افرادی که احساس می‌کنند متخلف هستند استعفا دهند

Comments are closed.