سومین گزارش فصلی آژانس درباره برجام اواخر هفته منتشر می‌شود

سومین گزارش فصلی آژانس درباره برجام اواخر هفته منتشر می‌شود
سومین گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اجرای برجام اواخر هفته جاری در اختیار 35 عضو شورای حکام قرار می‌گیرد.

سومین گزارش فصلی آژانس درباره برجام اواخر هفته منتشر می‌شود

سومین گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اجرای برجام اواخر هفته جاری در اختیار 35 عضو شورای حکام قرار می‌گیرد.
سومین گزارش فصلی آژانس درباره برجام اواخر هفته منتشر می‌شود

Comments are closed.