سوسک های سایبورگ جایگزین پهپادها می شوند

سوسک های سایبورگ جایگزین پهپادها می شوند
دانشمندان برای نخستین بار نشان دادند که می توان حشرات را تحت کنترل درآورد و به حرکت و یا حتی پرواز کردن وادار کرد.

سوسک های سایبورگ جایگزین پهپادها می شوند

دانشمندان برای نخستین بار نشان دادند که می توان حشرات را تحت کنترل درآورد و به حرکت و یا حتی پرواز کردن وادار کرد.
سوسک های سایبورگ جایگزین پهپادها می شوند

فروش بک لینک

Comments are closed.