سهم 50 درصدی صنایع کوچک و متوسط در اشتغال

سهم 50 درصدی صنایع کوچک و متوسط در اشتغال
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سهم 50 درصدی صنایع کوچک و متوسط در اشتغال کشور، گفت: حمایت از صنعتگران و کارآفرینان شاغل در صنایع مذکور به نحوی حمایت از ایجاد اشتغال صنعتی پایدار است.

سهم 50 درصدی صنایع کوچک و متوسط در اشتغال

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سهم 50 درصدی صنایع کوچک و متوسط در اشتغال کشور، گفت: حمایت از صنعتگران و کارآفرینان شاغل در صنایع مذکور به نحوی حمایت از ایجاد اشتغال صنعتی پایدار است.
سهم 50 درصدی صنایع کوچک و متوسط در اشتغال

Comments are closed.