سهمیه سوخت خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص ثالث قطع می شود

سهمیه سوخت خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص ثالث قطع می شود
معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از قطع سهمیه خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص ثالث خبر داد و افزود: سهمیه این خودروها قطع و یا به حداقل کاهش می یابد.

سهمیه سوخت خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص ثالث قطع می شود

معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از قطع سهمیه خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص ثالث خبر داد و افزود: سهمیه این خودروها قطع و یا به حداقل کاهش می یابد.
سهمیه سوخت خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص ثالث قطع می شود

فروش بک لینک

Comments are closed.