سفیر کشورمان استوارنامه خود را تقدیم اردوغان کرد

سفیر کشورمان استوارنامه خود را تقدیم اردوغان کرد
رییس جمهور ترکیه، سفیر جمهوری اسلامی ایران را طی مراسمی به حضور پذیرفت.

سفیر کشورمان استوارنامه خود را تقدیم اردوغان کرد

رییس جمهور ترکیه، سفیر جمهوری اسلامی ایران را طی مراسمی به حضور پذیرفت.
سفیر کشورمان استوارنامه خود را تقدیم اردوغان کرد

استخدام

فانتزی

Comments are closed.