سرمایه بیمه «عمر» و «حوادث» بازنشستگان افزایش یافت

سرمایه بیمه «عمر» و «حوادث» بازنشستگان افزایش یافت
مدیرکل دفتربیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: هیات وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی به منظور رفع مشکلات بازنشستگان سرمایه بیمه برای هر نفربابت فوت به هرعلت و نقص عضو و یا ازکارافتادگی دائم (کلی و جزئی) دراثر حوادث را درسال اول به مبلغ 50 میلیون ریال افزایش داده است.

سرمایه بیمه «عمر» و «حوادث» بازنشستگان افزایش یافت

مدیرکل دفتربیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: هیات وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی به منظور رفع مشکلات بازنشستگان سرمایه بیمه برای هر نفربابت فوت به هرعلت و نقص عضو و یا ازکارافتادگی دائم (کلی و جزئی) دراثر حوادث را درسال اول به مبلغ 50 میلیون ریال افزایش داده است.
سرمایه بیمه «عمر» و «حوادث» بازنشستگان افزایش یافت

فانتزی

Comments are closed.