سرقت از بچه پولدارها برای رسیدن به بنز آلبالویی+عکس

سرقت از بچه پولدارها برای رسیدن به بنز آلبالویی+عکس
2 جوان موتور سوار با پرسه زنی در خیابان های شمال تهران با شناسایی طعمه هایشان اقدام به گردنبند قاپی می کردند.

سرقت از بچه پولدارها برای رسیدن به بنز آلبالویی+عکس

2 جوان موتور سوار با پرسه زنی در خیابان های شمال تهران با شناسایی طعمه هایشان اقدام به گردنبند قاپی می کردند.
سرقت از بچه پولدارها برای رسیدن به بنز آلبالویی+عکس

باشگاه خبری ورزشی

Comments are closed.